แบบทดสอบหลังเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นป. 5 หน่วยที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสทิงพระ

จัดทำแบบทดสอบโดย ครูแซมซั่น โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สพป.สข.2

  
คำชี้แจง จงกา + ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ