หน้าหลัก

สงขลา e-learning

สพป.สงขลา เขต 1

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยการเรียนที่ 4

กลุ่มอาเซียน

เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
ไทย
พม่า
ลาว
กัมพูชา
มาเลเซีย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
บรูไน
อินโดนีเซีย

หน่วยการเรียนที่ 4

 คำแนะนำ

            นักเรียนศึกษา บทเรียนเรื่อง เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา สาระ สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันรู้ความสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ของประเทศต่างๆที่มีต่อประเทศไทย และภูมิภาคในกลุ่มเอเชียได้มากยิ่งขึ้น

  จุดประสงค์

       1.อธิบายสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  การปกครอง  ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้

       2.อธิบายข้อตกลงของกลุ่มอาเซียนได้

       3.นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือน แตกต่างในด้านการปกครอง , เศรษฐกิจ, สังคม ระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านได้

       4.นักเรียนอธิบายบทบาทของอาเซียนที่มีต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้

 รายละเอียดเนื้อหา

       1.  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป

           2.  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน

           3.  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป 

 ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน 10  ประเทศ

1.                1. ไทย

        2. พม่า

        3.  ลาว 

        4.  กัมพูชา

         5.  มาเลเซีย

         6.  เวียดนาม

         7.  ฟิลิปปินส์

         8.  สิงคโปร์

         9.  บรูไนท์ 

        10.  อินโดนีเซีย

       -  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       -  สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของไทยโดยสังเขป

       -  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา การปกครอง

กลับหน้าหลัก

กลุ่มอาเซียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน